Đang tải...

Thông báo v/v lấy danh sách mừng thọ và ứng cử viên đạt quỹ Phước Tích hiếu học năm 2012

Ngoài con em tại Tp Hồ Chí Minh và Vùng phụ cận được trao học bổng "Phước Tích Hiếu Học", nhằm ủng học tinh thần hiếu học của con em tại Làng, Hội quyết định sẽ trao học bổng cho những con em đạt thành tích (theo tiêu chí được nêu trên) do đó kính đề nghị Ban khuyến học tại Làng cung cấp cho Hội danh sách để xét.

Scroll To Top